Dilma Rousseff peita PMDB e anuncia seis novos ministros na reforma